HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

HỘI NGHỊ TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA 3 QUẬN ỦY KIỂM TRA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 4 TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2022

HT|05/7/2022|18:00