HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CÁC CẤP

Trao quyết định Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 4 quận 11