HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

khen thưởng Gương người tốt việc tốt

Bí thư chi đoàn khu phố 4 tham gia bắt cướp tại địa phương