HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CẤP PHƯỜNG

 

Hội nghị góp ý dự thảo tài liệu biên soạn lịch sử đảng bộ phường 4, 

giai đoạn 1930 - 2020, lần 1 năm 2022

HT|14/12/2022|19:00