HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và Công nghiệp khai khoáng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

HT|19/10/2022|17:00