HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 tháng Đầu năm 2022 

sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 935 - 936 - 994 của BTV Thành ủy và hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp quí III năm 2022

HT|22/7/2022|19:00