HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng - chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường 4 - quí iv năm 2022 

chuyên đề 

"tiếp tục nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững" 

HT|13/10/2022|17:00