HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 

VỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam" của tổng bí thư Nguyễn phú trọng 

và nghị quyết hội nghị lần5 ban chấp hành trung ương khóa xiii

HT|25/8/2022|18:00