HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện kết luận 01-kl/tw về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-ct/tw trên địa bàn phường 4, giai đoạn 2021 - 2022

HT|03/6/2022|13:00