HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo đảng - chính quyền với người dân trên địa bàn phường quí I/2022 

Chuyên đề: "công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội"

HT|21/3/2022|08:40