HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

ĐOÀN TNCSHCM Phường Phối hợp với Hội đồng đội Trường tiểu học phạm văn hai:

Tổ chức TẬP HUẤN phòng chống TÁC HẠI CỦA rƯỢU BIA - THUỐC LÁ 

cho HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN HAI

HT|13/5/2022|18:00