HỒ CHÍ MINH - BIÊN NIÊN TIỂU SỬ

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử Tập 1 (1890 - 1929)
Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử Tập 2 (1930 - Tháng 9/1945)
Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử Tập 3 (Tháng 9/1945 - Tháng 12/1946)
Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử Tập 4 (Tháng 12/1946 - Tháng 12/1950)
Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử Tập 5 (Tháng 01/1951 - Tháng 12/1954)
Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử Tập 7 (Tháng 01/1958 - Tháng 12/1960)
Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử Tập 8 (1961 - 1963)
Hồ Chí Minh - Tiểu sử (Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2008 )