Từ năm 1954 đến 1969

https://hochiminh.vn/photo/tu-lieu-anh-chu-tich-ho-chi-minh-tu-nam-1954-1969-4