Văn hóa - xã hội

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức

HT|15/4/2022| 19:00

(Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành Phố Hồ Chí Minh - https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/thuc-hien-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-thiet-thuc-hieu-qua-tranh-benh-hinh-thuc-1491892839)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2021, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, phong trào thi đua phòng chống dịch Covid-19 đã động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia thi đua thực hiện các mục tiêu được đề ra. Các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… được thực hiện hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2021, hội đồng đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ hơn 3.000 tờ trình khen thưởng; thực hiện gần 2.000 quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho hơn 12.000 trường hợp; trình khen thưởng cấp Nhà nước cho hơn 1.500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, năm 2022, sẽ tập trung các nội dung thi đua: tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cải cách hành chính; thi đua phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng và hoàn thiện thể chế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; thi đua phát triển văn hóa xã hội; quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; hội nhập quốc tế...Đồng thời, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong thành công chung của cả nước năm 2021, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội đồng và phong trào thi đua yêu nước, công tác TĐKT, đặc biệt là phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác TĐKT còn bộc lộ một số hạn chế như nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi có lúc chưa đầy đủ, dẫn đến hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc khen thưởng có nơi, có lúc chưa phản ánh hết được hết tinh thần yêu nước của nhân dân…

Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn nhà dột nát tại 74 huyện nghèo bằng nguồn lực Nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó, ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn… Phát động phong trào thi đua mới có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, phải bảo đảm khen thưởng công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng, kịp thời, dứt khoát chống tiêu cực, “chạy chọt” trong TĐKT, tránh “vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật”.

Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng xem xét kỹ hồ sơ, thảo luận, đề xuất khen thưởng bậc cao đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy trình, quy định của pháp luật.