TỔ CHỨC

Triển khai Kế hoạch số 62-KH/qu ngày 17/3/2022 của BTVQU quận 11

Về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; củng cố, kiện toàn Hệ thống chính trị cơ sở và tăng cương công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn Quận 11

HT|27/3/2022|15:00

Đảng ủy phường triển khai đến toàn bộ hệ thống chính trị phường các nội dung chỉ đạo của Thường vụ Quận ủy Quận 11 tại Kế hoạch số 62-KH/QU ngày 17/3/2022.

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/QU ngày 17/3/2022 của Ban thường vụ Quận ủy Quận 11 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 11 . Đảng ủy phường xây dựng và triển khai đến toàn bộ hệ thống chính trị phường Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 21/3/2022 với các nội dung cụ thể sau:

  1. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 87-KH/TU, Kế hoạch số 88-KH/TU, Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

  2. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  3. Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  4. Tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Căn cứ các nội dung triển khai, Đảng ủy đề nghị UBND - UB.MTTQVN các Đoàn thể phường, Cấp ủy 10 chi bộ, cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện xây dựng nội dung thực hiện, tổ chức quán triệt sâu rộng trong Đảng viên, Cán bộ, đoàn viên hội viên, người lao động cơ quan - đơn vị, Ban điều hành Khu phố - Tổ dân phố được nắm rõ tin thần chỉ đạo của Ban Thường vụ quận ủy, Đảng ủy phường. Nghiên cứu và thực hiện đăng ký mô hình, sáng kiến của tập thể, cá nhân phù hợp với tình hình thực tế địa phương để cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương đạt kết quả cao nhất.

Để hoàn thiện thêm các nội dung đã đề ra phù hợp với tình hình địa phương, Đảng ủy dự kiến tổ chức hội nghị đối thoại vào lúc 14g00 ngày 29/3/2022 tại Hội trường UBND phường (sẽ có thông báo cụ thể sau) và đồng thời tổ chức tiếp nhận các ý kiến đóng góp xây dựng, mô hình, giải pháp của các tập thể, cá nhân nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung đã triển khai đối với kế hoạch 62-KH/QU và Kế hoạch 49-KH/ĐU. Mọi ý kiến gửi về Văn phòng đảng ủy phường chậm nhất ngày 25/4/2022 theo mẫu góp ý đính kèm.

(Để xem và tải các file, vui lòng bấm trực tiếp vào tên văn bản)

  1. Kế hoạch số 62-KH/QU ngày 17/3/2022 của BTV Quận ủy

  2. Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 21/3/2022 của Đảng ủy phường

  3. Phiếu góp ý, đề xuất

  4. Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố

  5. Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  6. Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội