TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI - BƯỚC NGOẶT VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG

(Nguồn: Fanpage Hoa Sen Quận 11 - https://www.facebook.com/764438283762772/videos/1314771305655099/)

Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đây là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin đối với cách mạng Việt Nam. Với sự kiện lịch sử trọng đại này, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.