VĂN PHÒNG

ĐẢNG VỤ CẬP NHẬT

 --NĂM 2022--

A - NGHỊ QUYẾT CHỈ ĐẠO:

- Tài liệu sinh hoạt Chính trị tư tưởng hàng tháng của BTG, vui lòng bấm vào liên kết)

B - BÁO CÁO THÁNG - QUÍ THEO QUI ĐỊNH 

2.1 Văn phòng Quận ủy

2.2 Uỷ ban Kiểm tra quận ủy

2.3 Dân Vận

2.4 Tổ chức

2.5 Tuyên Giáo


C - BÁO CÁO KHÁC