VĂN PHÒNG

VĂN Bản lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết năm 2022

HT|26/01/2022|10:00 (Cập nhật 01/4/2022)

    Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/ĐU ngày 19/01/2022 của Đảng ủy phường về việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đảng ủy phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 căn cứ trên các Chương trình - Kế hoạch của Quận ủy và kết quả thực hiện nhiệm vụ địa phương năm 2021, cụ thể:

   (Để xem và tải file, vui lòng bấm trực tiếp vào tên văn bản)